دکتر مجید کفاشی*  دکتر مهرداد نوابخش**  فاطمه پاشازاده آذری***

 چکیده: هدف از این پژوهش شناخت و میزان تأثیر عوامل اجتماعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی89- 138، است. جامعة آماری در این پژوهش، دانشجویان دختر و پسر شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی اند که شامل 13411 نفر بوده و از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران نمونۀ مورد مطالعه 373 نفر محاسبه شد، که از این تعداد 187 نفر را زنان و 186 نفر را مردان تشکیل می دهند. در پژوهش حاضر از روش تحقیق پیمایش استفاده شده و داده ها و اطلاعات مورد نظر نیز از روش کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه،جمع آوری شده است. تعداد دانشجویان مورد نظر با روش نمونه گیری طبقه بندی شده متناسب با حجم و در نهایت با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. یافته های تحقیق با استفاده از جداول توصیفی و آزمون های آماری در نرم افزار spss محاسبه شده است.متغیر مستقل در این تحقیق، عوامل اجتماعی که شامل: 1- میزان اهمیت و استفاده دانشجویان از رسانه های جمعی 2- میزان آگاهی سیاسی دانشجویان 3- پایگاه اجتماعی والدین دانشجویان 4- میزان ارتباط دانشجویان با همسالانشان 5- میزان فعالیت های دانشجویان در تشکل های سیاسی دانشگاهی6- جنسیت دانشجویان 7- وضعیت تأهل دانشجویان 8- رشته (گروه) تحصیلی دانشجویان 9- سن دانشجویان است و از میان این عوامل، میزان آگاهی سیاسی دانشجویان، پایگاه اجتماعی والدین دانشجویان، میزان ارتباط دانشجویان با همسالانشان، میزان فعالیت‌های دانشجویان در تشکل‌های سیاسی دانشگاهی، جنسیت دانشجویان، وضعیت تأهل دانشجویان و رشته ( گروه) تحصیلی دانشجویان با مشارکت سیاسی دانشجویان رابطۀ معناداری، دارند، به عبارتی این فرضیات تأیید و عوامل میزان اهمیت و استفاده دانشجویان از رسانه های جمعی و سن دانشجویان با مشارکت سیاسی دانشجویان رابطۀ معناداری ندارند، که حاکی از رد این دو فرضیه است.

 کلید واژه ها: مشارکت سیاسی، عوامل اجتماعی، دانشجویان، آگاهی سیاسی، پایگاه اجتماعی


* عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و عضو باشگاه  پژوهشگران جوان

majidkaffashi@gmail.com                                                                 

** دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

*** کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن sarvenaz.pashzadeh@yahoo.com

+ نوشته شده توسط در یکم تیر ۱۳۸۹ و ساعت |